Modulbasert RAS-løsning for driftmed saltvann eller ferskvann

ModulRAS er markedets mest standardiserte, kompakte, velprøvde og kostnadseffektive RAS-konsept designet for drift med sjøvann eller ferskvann. Konseptet fungerer like godt for alle ledd i produksjons-prosessen: fra stamfisk, smolt, postsmolt og til matfisk. Kompakt design og utstrakt bruk av ferdige moduler gir kort byggetid og god kostnadskontroll. Et egenutviklet program for opplæring og sertifisering, Nofitech Akademiet, sikrer effektiv implementering av anlegg og trygg drift fra første dag.

Modulbasert RAS-løsning for driftmed saltvann eller ferskvann

ModulRAS er markedets mest standardiserte, kompakte, velprøvde og kostnadseffektive RAS-konsept designet for drift med sjøvann eller ferskvann. Konseptet fungerer like godt for alle ledd i produksjons-prosessen: fra stamfisk, smolt, postsmolt og til matfisk. Kompakt design og utstrakt bruk av ferdige moduler gir kort byggetid og god kostnadskontroll. Et egenutviklet program for opplæring og sertifisering, Nofitech Akademiet, sikrer effektiv implementering av anlegg og trygg drift fra første dag.

Our Concept

Nofitech designs and deliver solutions for production of smolt, postsmolt, grow-out and broodstock.

The concept is based on modules, consisting of four octagonal tanks centered around a shared water treatment unit. The patented structure secures short pipelines and the system has been designed to prevent the accumulation of sediments. 

All surfaces exposed to water are coated with polyurea (a fast hardening membrane), for a completely watertight system with unbeatable durability. The tank walls also function as the building´s external and internal walls.

The compact structure and extensive use of prefabricated units result in reduced construction time and cost. Seawater resistant materials are used throughout the structure and in all components. The ventilation and dehumidification systems are of the highest quality, and a fully insulated building with sandwich panel walls ensures a dry atmosphere.

Process control systems and alarm functions ensure thorough monitoring and full control over water quality and operation related parameters (all available on-site in the built-in control room or remotely on your smart device). All data are logged for use in operational analysis, allowing for control and optimization of conditions within each individual module. Critical components have separate backup solutions to ensure continuous operation.

Kostnadseffektivt

Kostnadsestimering av RAS-anlegg er utfordrende, med mange usikre faktorer blant annet knyttet til byggetid, arealbehov og graden av skreddersøm.

ModulRAS har et svært kompakt design, noe som gir maksimal utnyttelse av tilgjengelig areal. Sammen med utstrakt bruk av prefabrikkerte, standardiserte elementer gir dette kortere byggetid og lavere totalkostnad enn sammenliknbare anlegg. Kort sagt – et mer oversiktlig og dermed forutsigbart kostnadsbilde.

Et ModulRAS-anlegg består av separate, enkeltstående moduler. Dette gjør det enkelt å bygge og finansiere et større anlegg med én modul av gangen, slik at den første modulen kan ferdigstilles, tas i bruk og slik bidra til finansieringen av de neste.

Kompakt design

Design med lange vannveier og stillestående vann med opphopning av slam er to av de hyppigste årsakene til produksjonstap ved RAS-anlegg.

ModulRASbestår av åttekantede kar med felles vannrenseanlegg i midten. Karveggene danner samtidig yttervegger for bygget og vegger mot vannrensesystemet. Resultatet er optimal utnyttelse av tilgjengelig areal – og korte vannveier uten dødsoner, krappe rørvinkler og andre risikoområder.

Effektivt vannrensesystem

I RAS-anlegg resirkuleres vannet. Det gir stabil temperatur og god vannkvalitet, som er helt avgjørende for god fiskevelferd og tilvekst. Dette stiller ekstra store krav både til overvåkingssystem, renseanlegg og de ansattes kompetanse sammenliknet med for eksempel gjennomstrømningsanlegg.

Målet med vannrenseprosessen er først og fremst å fjerne overflødig fôr og avfallsstoffene som fisken skiller ut.

Fiskekarene i ModulRAS er selvrensende med et utløp i senter av hver tank hvor fiskens avføring og overflødig fôr tas ut. Herfra strømmer vannet til et mekanisk trommelfilter med et filterpanel som fjerner de største partiklene. Etter hvert som filterpanelet blir tett, spyles det, og slammet tas ut i et separat avløp for videre rensing.
Neste trinn i vannrenseprosessen består av en selvrensende «moving bed bioreaktor» som omdanner de resterende avfallsstoffene til ufarlig nitrat. UV-behandlet spedevann tilføres anlegget for å opprettholde riktig nitratnivå i vannet.

Det ferdig rensede vannet renner videre til en CO
2
-lufter, hvor CO
2
fjernes. Hovedmengden av vannet pumpes nå direkte tilbake i tankene, mens en del vann berikes med oksygen i en kjeglestasjon for å sikre optimalt oksygennivå for fisken til enhver tid. Denne prosessen er automatisert og styres av kontrollsystemet. Sensorer overvåker også oksygenmetning, temperatur, CO
2
, pH, salinitet,
H
2
S, nitrat og nitritt. Alle data blir logget, slik at man kan analysere og regulere vannkvaliteten fortløpende.

Kontroll og sikkerhet

ModulRAS har design og løsninger som er velprøvde og samtidig innovative. Anlegget har få komponenter og er derfor lett å forstå for de som skal drifte anlegget. Vi har dessuten organisert driftsoppfølging som sikrer en trygg oppstart og oppfølging underveis i produksjonsprosessen. Du kan lese mer om opplæringen og oppfølgingen vi gir under overskriften Nofitech Akademiet.

Kvalitet og holdbarhet

ModulRAS bygges i henhold til kravene i standarden NS 9416. Røropplegget er PVC-fritt, og PE-sveising utføres og dokumenteres etter gjeldende krav der store deler prefabrikkeres. Våre løsninger velges for å gi best mulig funksjonalitet og høyest mulig sikkerhet og kvalitet.

Alle flater som er i berøring med vann, behandles med polyurea, og vi benytter sjøvannsbestandige materialer i absolutt alle deler av konstruksjonen. Ventilasjons- og avfuktingsanlegg av høy kvalitet og et fullisolert bygg med sandwichvegger sikrer en tørr atmosfære.