Åpenhetsloven

Fra og med 1.juli 2022 ble lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold innført (åpenhetsloven). Loven pålegger virksomheter en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres årlig.

Norwegian Fishfarming Technologies AS (Nofitech) forventer at alle leverandører i hele verdikjeden skal ha høy etisk standard. Det tolereres ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på samme måte som Nofitech, gjennom hele verdikjeden når de utfører arbeid på oppdrag for oss. Dette er også uttrykt i de etiske retningslinjene som våre leverandører forplikter seg til å følge.

Nofitech arbeider med å kartlegge alle våre samarbeidspartnere og leverandører. Dette danner grunnlaget for en vurdering av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper.

Figur: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess, og er en del av vårt løpende innkjøpsarbeid. Nofitech har som et ledd i våre innkjøpsprosesser en intensjon om proaktivt identifisere, unngå, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede og hos våre samarbeidspartnere.

Hvordan jobber Nofitech med dette temaet:

  1. Ansvarlighet er forankret i våre prosesser og inkludert i etiske retningslinjer for leverandører. Virksomhetsledelsen har ansvaret for innholdet i styrende dokumenter, koordinering, intern rådgivning og rapportering, mens den enkelte avdeling har ansvaret for etterlevelsen og oppfølgingen.
  2. Risikokartlegging foretas løpende som en del av våre innkjøpsprosesser. Kartleggingen danner grunnlag for vurdering av risikoer for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt der risikoene vurderes som høyest og Nofitech også har tilstrekkelig påvirkningsmulighet.
  3. Nofitech arbeider for å sikre en ansvarlig og bærekraftig leverandør- og partnerkjede. Vårt ytterste ønske er at leverandørenes og underleverandørenes ansatte skal ha ordentlige arbeidsavtaler, levelønn, organisasjonsfrihet og frihet fra diskriminering og trakassering på arbeidsplassen, samt at arbeidstidsbestemmelser og andre HMS-krav overholdes.
    1. Alle relevante leverandører skal, i henhold til vår prosedyre for oppfølging av åpenhetsloven, akseptere og signere etiske retningslinjer for leverandører.
    2. Nofitech vil foreta nødvendige bakgrunnssjekker, innhente egenevaluering og iverksette uanmeldte kontroller av leverandører ansett som høy risiko.
    3. Feil som avdekkes, mangler eller brudd på lover, regler og våre etiske retningslinjer vil bli påtalt, og leverandøren får frist til å utbedre. Leverandører som motsetter seg å etterleve våre etiske retningslinjer og eventuelle utbedringstiltak, kan ikke forvente å fortsette samarbeidet med Nofitech.

Leverandørkjedene er omfattende med mange ledd og underleverandører som igjen har sine forsyningskjeder. Nofitech har som følge av dette en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingen i samsvar med åpenhetslovens formål. Vi vil arbeide videre med en systematisk gjennomgang av våre leverandører, for å skaffe bedre oversikt over hvilke leverandører som kan være forbundet med risiko for negativ innvirkning. Basert på en vesentlighetsanalyse, vil vi prioritere egnede tiltak og oppfølging for å redusere og stanse eventuell negativ innvirkning.

Informasjon

Åpenhetsloven gir interessenter rett til å be om informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Følgende e-post kan benyttes for henvendelser: post@nofitech.com