RAS-leverandøren NOFITECH skal levere ytterligere et anlegg i Japan

Nofitech har tidligere levert fire RAS-anlegg til Japan. To matfiskanlegg – ett til produksjon av regnbueørret og ett til produksjon av stillehavslaks. De to andre anleggene er til smoltproduksjon. Denne gangen skal det leveres et matfiskanlegg for produksjon av regnbueørret til en ny kunde. Byggestart er i 2020.

CEO i Nofitech AS, Robert Hundstad, er svært fornøyd med at selskapet enda en gang har signert en kontrakt for levering av RAS-anlegg i Japan.

«Vi har gjennom mange år utviklet et tett og solid samarbeid med våre samarbeidspartnere og kunder i Japan. Dette, kombinert med god erfaring med anleggene, har bidratt til at de har kommet tilbake til oss med bestillinger på nye anlegg. Det at vi nå skal levere til ytterligere en ny kunde, viser at vår langsiktighet i det japanske markedet gir resultater. Vi ser at aktørene i det japanske markedet etterspør anlegg som er trygge og enkle å drifte. Det får de gjennom ModulRAS, som er standardiserte, kompakte og kostnadseffektive anlegg designet for drift med sjø- eller ferskvann. Når ModulRAS i tillegg kan leveres for alle deler av produksjonsprosessen, fra smolt, postsmolt, matfisk og til stamfisk, gir det en ekstra trygghet for kundene og samtidig fleksible muligheter ved en fremtidig utvidelse av produksjonen.»

Nofitech skal i tillegg, gjennom sitt Nofitech Akademi, levere opplæring og kursing som en integrert del av leveransen. FoU-leder Kari Attramadal understreker hvor viktig det er med god opplæring av driftspersonell og ledere. «Opplæring er avgjørende for å oppnå god og trygg drift. Dette er ekstra viktig i nye anlegg som de ansatte ennå ikke har opparbeidet seg mye erfaring med. Vi i Nofitech har derfor utviklet et helhetlig opplæringsprogram som dekker både den biologiske delen og den tekniske delen av våre ModulRAS. At dette nå også etterspørres i Japan, er veldig positivt.»

For ytterligere opplysninger;

Robert Hundstad telefon 900 49 976 

robert@nofitech.com